Wedergeboorte

De bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.
Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Graag wil ik hieronder proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat die wedergeboorte nu precies is. Jezus sprak in bovenaangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees”geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, geachten, emoties en onze wil.

De bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven .

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold.

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de weder- geboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus Christus.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Titus 3:3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. 3:4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland{en} God verscheen, 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering.